KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC
0982858968
0919915263
Họ Trần Tỉnh Quảng Ninh Họ Trần Thành Phố Hạ Long
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online:
Tổng số lượt truy cập:
4
1453001
LIÊN KẾT WEBSITE
Tổ chức hoạt động của Công ty

bch10.jpg

Chủ tịch HĐQT - Ông: Trần Văn Cường

-Điều hành hoạt động của C.ty để thực hiện kế hoạch, mục tiêu của HĐQT.

-Phê duyệt tất cả các quyết định, quy định, nội quy, quy chế áp dụng C.ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong toàn Công ty. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên hoặc HĐQT

- Được quyền tuyển dụng lao động, chấm dứt HĐLĐ theo đúng quy định của Pháp luật

- Điều hành, giám sát và kiểm tra tất cả các hoạt động về S.xuất, K.doanh, đầu tư của C.ty

- Đề xuất các chiến lược kinh doanh, đầu tư cho hội đồng thành viên, HĐQT.

- Giám sát toàn bộ hệ thống tổ chức hoạt động trong Công ty.

                                                    GĐ VCC.JPG

                       Giám đốc C.ty VCC - Đ/C: Trần Văn Cường

-Điều hành hoạt động của C.ty để thực hiện kế hoạch, mục tiêu của HĐQT.

-Phê duyệt tất cả các quyết định, quy định, nội quy, quy chế áp dụng C.ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong toàn Công ty. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên hoặc HĐQT

- Được quyền tuyển dụng lao động, chấm dứt HĐLĐ theo đúng quy định của Pháp luật

- Điều hành, giám sát và kiểm tra tất cả các hoạt động về S.xuất, K.doanh, đầu tư của C.ty

- Đề xuất các chiến lược kinh doanh, đầu tư cho hội đồng thành viên, HĐQT.

- Trực tiếp ký các hợp đồng kinh tế. Quyết định toàn bộ giá cả mua bán vật tư, các trang thiết bị cung cấp cho Công ty. Quyết định các chỉ tiêu về tài chính.

- Giám sát toàn bộ hệ thống tổ chức hoạt động trong Công ty.

 
ảnh c.hằng.png
 

Phó Giám đốc điều hành công ty TESCO - Đ/C: Đỗ Thị Thu Hằng

-Phê duyệt tất cả các quyết định, quy định, nội quy, quy chế áp dụng C.ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong toàn Công ty. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên hoặc HĐQT

- Được quyền tuyển dụng lao động, chấm dứt HĐLĐ theo đúng quy định của Pháp luật

- Điều hành, giám sát và kiểm tra tất cả các hoạt động về S.xuất, K.doanh, đầu tư của C.ty

- Đề xuất các chiến lược kinh doanh, đầu tư cho hội đồng thành viên, HĐQT.

- Trực tiếp ký các hợp đồng kinh tế. Quyết định toàn bộ giá cả mua bán vật tư, các trang thiết bị cung cấp cho Công ty. Quyết định các chỉ tiêu về tài chính.

- Giám sát toàn bộ hệ thống tổ chức hoạt động trong Công ty.

 

ảnh c.hằng.png

Phó Giám đốc - VCC; Đ/C: Đỗ Thị Thu Hằng

 -Điều hành & chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán, tổ chức, hành chính, Công Đoàn, Đảng cơ sở vật chất.

-Quản lý trực tiếp và giám sát các hoạt động của lĩnh vực phòng. Được quyết định, ký kết các văn bản công việc trong lĩnh vực được GĐ ủy quyền. Xây dựng và đề xuất quy chế trả lương, thưởng. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành.

- Hàng năm xây dựng phương án tuyển dụng nhân lực, quản lý nhân sự, đào tạo cán bộ.

- Ký các hợp đồng kinh tế và các văn bản giấy tờ có liên quan trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty theo ủy quyền của Giám đốc.

- Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi giám đốc Công ty yêu cầu

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc C.ty và HĐTV, HĐQT về công việc được giao.

 

Phó Giám đốc - Đ/C:  Chờ bổ nhiệm

-Điều hành & chịu trách nhiệm toàn bộ lĩnh vực TVGS của C.ty

-Quản lý trực tiếp và giám sát các hoạt động của lĩnh vực phòng. Được quyết định, ký kết các văn bản công việc trong lĩnh vực được GĐ ủy quyền. Xây dựng và đề xuất quy chế trả lương, thưởng. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành.

- Hàng năm xây dựng phương án tuyển dụng nhân lực, quản lý nhân sự, đào tạo cán bộ.

- Ký các hợp đồng kinh tế và các văn bản giấy tờ có liên quan trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty theo ủy quyền của Giám đốc.

- Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi giám đốc Công ty yêu cầu

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc C.ty và HĐTV, HĐQT về công việc được giao.

 Cô Sửu 3x4.png
 Phó bí thư chi bộ - VCC - Đ/C  Nguyễn Thị Sửu
- Điều hành & chịu trách nhiệm toàn bộ phần kỹ thuật kinh tế XD, Khảo sát, thẩm tra, đấu thầu, QLDA

- Quản lý trực tiếp và giám sát các hoạt động của lĩnh vực phòng. Được quyết định, ký kết các văn bản công việc trong lĩnh vực được GĐ ủy quyền. Xây dựng và đề xuất quy chế trả lương, thưởng. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành.

- Hàng năm xây dựng phương án tuyển dụng nhân lực, quản lý nhân sự, đào tạo cán bộ.

- Ký các hợp đồng kinh tế và các văn bản giấy tờ có liên quan trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty theo ủy quyền của Giám đốc.

- Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi giám đốc Công ty yêu cầu

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc C.ty và HĐTV, HĐQT về công việc được giao.