KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC
0982858968
0919915263
Họ Trần Tỉnh Quảng Ninh Họ Trần Thành Phố Hạ Long
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online:
Tổng số lượt truy cập:
3
1251373
LIÊN KẾT WEBSITE
DỰ THẢO QUY CHẾ THI, ĐUA KHEN THƯỞNG
(Ngày đăng 17/01/2015 - 4276 lượt xem)
DỰ THẢO QUY CHẾ THI, ĐUA KHEN THƯỞNG
BAN CHẤP HÀNH HỌ TRẦN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TỈNH QUẢNG NINH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   
     BAN CHẤP HÀNH HỌ TRẦN                       
Hạ Long, ngày 23 tháng 02 năm 2014
          THÀNH PHỐ HẠ LONG
 
                                                          QUYẾT ĐỊNH
                       CỦA BAN CHẤP HÀNH HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẠ LONG
 
         - C¨n cø Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ban ChÊp hµnh Hä TrÇn ViÖt Nam;
- C¨n cø Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ban ChÊp hµnh Hä TrÇn tØnh Qu¶ng Ninh;
- C¨n cø Biên bản Héi nghị toµn thÓ hä TrÇn thành ph H Long ngµy 23 th¸ng 02 n¨m 2014 (tc ngày 24 tháng 02 năm 2014 âm lch)
 
        QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy b¶n “Tiªu chÝ thi ®ua 2014-2015 ca H Trần thành ph H Long”.
§iÒu 2. Tiªu chÝ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ngày 02 tháng 9 năm 2012 và có hiệu lực từ 23 tháng 02 năm 2014.
§iÒu 3. Ban Chấp hành Họ thành phố, Ban liên lạc Họ ở phường và c¸c thành viên thực hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn:                                                              
    - Nh­ư ®iÒu 3;
    - L­ưu.
           CHỦ TỊCH
 
 
   TrÇn Xu©n nh